കല്ല്യാണ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പെണ്ണിനെ ചെളിയിൽ ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കും ഓരോ ആചാരങ്ങൾ.

Latest Update

കല്ല്യാണ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പെണ്ണിനെ ചെളിയിൽ ഇട്ട് കുളിപ്പിക്കും ഓരോ ആചാരങ്ങൾ.

Leave a Reply